Informace o ochraně osobních údajů
Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů patří mezi základní práva. V článku 8 ods. 1 Charty základních práv Evropské unie a v článku 16 ods. 1 Smlouvy o fungovaní Evropské unie se stanovuje, že každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají.

Tímto bychom Vás rádi informovali o: 1. Zpracování osobních údajů 2. Zásadách používání cookies

Zároveň Vás chceme informovat, že dne 19.12.2017 podepsal prezident SR, pan Andrej Kiska, Zákon č. 18/2018 Z.z.

o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů je účinný od 25.05.2018, kterým se 25.05.2018 zruší aktuální zákon č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů.

Vzhledem na výše uvedené přistoupil provozovatel nejen k vypracování dokumentace v souvislosti se zákonem

o ochraně osobních údajů, ale i s ohledem na povahu, rozsah, a účel zpracování osobních údajů a na rizika s různou pravděpodobností a závažností pro práva fyzické osoby, provozovatel přijal vhodné technické a organizační opatření na zabezpečení a průkaznost toho, že zpracování osobních údajů se vykonává v souladu s předmětným zákonem. Uvedené opatření bude provozovatel podle potřeby aktualizovat.

Společnost KomAgrartechnik s.r.o. zároveň informuje, že při zpracování osobních údajů dotyčných osob se řídí zásadami:

Zásada zákonnosti – Osobní údaje je možné zpracovávat jen zákonným způsobem a to tak, aby nedošlo k porušení základních práv dotyčné osoby.

Zásada omezení účelu – Osobní údaje se můžou získat jen na konkrétně určený, výslovně uvedený a oprávněný účel a nesmí se dále zpracovávat způsobem, který není slučitelný s tímto účelem; další zpracování osobních údajů na účel archivace, na vědecký účel, na účel historického výzkumu nebo na statistický účel, když je v souladu se zvláštním předpisem když jsou dodrženy přiměřené záruky ochrany práv dotčené osoby podle § 78 ods. 8, se nepovažuje za neslučitelné s původním účelem.

Zásada minimalizace osobních údajů – Zpracovávané osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah daný účelem, na který se zpracovávají.

Zásada správnosti – Zpracovávané osobní údaje musí být správně a podle potřeby aktualizované; musí se přijmout přiměřené a účinné opatření na zabezpečení toho, aby se osobní údaje, které jsou nesprávné z hlediska účelů, na které se zpracovávají, bez zbytečného odkladu vymazali nebo opravili.

Zásada minimalizace uchovávání – Osobní údaje musí být uchovávané ve formě, která umožňuje identifikaci dotčené osoby nejpozději do tehdy, do kdy je to potřebné na účel, na který se osobní údaje zpracovávají; osobní údaje se mohou uchovávat déle, když se mají zpracovávat pouze na účel archivace, na vědecký účel, na účel historického výzkumu nebo na statistický účel na základě zvláštního předpisu,8) a když jsou dodrženy přiměřené záruky ochrany práv dotčené osoby podle § 78 ods. 8.

Zásada integrity a důvěrnosti i – Osobní údaje musí být zpracovávané způsobem, který prostřednictvím přiměřených technických a organizačních opatření zaručuje přiměřenou bezpečnost osobních údajů včetně ochrany před neoprávněným zpracováváním osobních údajů, nezákonným zpracováváním osobních údajů, náhodnou ztrátou osobních údajů, vymazáním osobních údajů anebo poškozením osobních údajů.

Zásada zodpovědnosti – Provozovatel je zodpovědný za nedodržování základních zásad zpracovávání osobních údajů, za soulad zpracovávání osobních údajů se zásadami zpracovávání osobních údajů a je povinný tento soulad se zásadami zpracovávání osobních údajů na vyžádání úřadu prokázat.

Společnost Komagrartechnik s.r.o. zároveň informuje, že ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů s účinností od 25.05.2018:

Zpracování osobních údajů je zákonné, když se vykonává na základe aspoň jednoho z těchto právních základů
a) dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů aspoň na jeden konkrétní účel,
b) zpracování osobních údajů je nezbytné na plnění smlouvy, kde smluvní stranou je dotčená osoba, nebo na provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě dotčené osoby,
c) zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázaná,
d) zpracování osobních údajů je nezbytné na ochranu života, zdraví nebo majetku dotčené osoby, anebo jiné fyzické osoby,
e) zpracování osobních údajů je nezbytné na splnění zadání realizované ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli, nebo,
f) zpracování osobních údajů je nezbytné na účel oprávněných zájmů provozovatele, nebo třetí strany mimo případy, když nad těmito zájmy převažuj zájmy nebo práva dotčené osoby vyžadující si ochranu osobních údajů, zejména když je dotčenou osobou dítě; tento právní základ se nevztahuje na zpracování osobních údajů orgány veřejné moci při plnění jejich zadání.

Právní základ pro zpracovávání osobních údajů podle odstavce 1 písm. c) a e) musí být stanoven v tomto zákoně, zvláštním předpisem, nebo v mezinárodní smlouvě, kterou je Slovenská republika vázaná; zvláštní zákon musí stanovovat účel zpracovávání osobních údajů, kategorii dotčených osob a seznam zpracovávaných osobních údajů nebo rozsah zpracovávaných údajů. Zpracovávané osobní údaje na základě zvláštního zákona je možné z informačního systému poskytnout , předat, nebo zveřejnit jen tehdy, když zvláštní zákon stanovuje účel poskytování nebo účel zveřejňování, seznam zpracovávaných osobních údajů, které je možné poskytnout nebo zveřejnit, případně třetí strany kterým se osobní údaje poskytnou.

Pokud zpracování údajů na jiný účel jako na účel, pro který byli osobní údaje získané, není založeno na souhlasu dotyčné osoby nebo na zvláštním předpise, provozovatel na zjištění toho, zda je zpracování osobních údajů na jiný účel slučitelné s účelem na který byly osobní údaje původně získané mimo jiné musí zohlednit

  1. a) jakoukoli souvislost mezi účelem, na který se osobní údaje původně získaly a účelem dalšího zpracování osobních údajů, b) okolnosti, za kterých se osobní údaje získaly, zejména okolnosti týkající se vztahu mezi dotyčnou osobou a provozovatelem, c) povahu osobních údajů zejména zda se zpracovávají zvláštní kategorie osobních údajů podle § 16 nebo osobní údaje týkající se uznání viny za spáchání trestného činu nebo přestupku podle § 17, d) možné následky zamýšleného dalšího zpracování osobních údajů pro dotyčnou osobou e) existenci přiměřených záruk, které mohou zahrnovat šifrování nebo pseudonymizáciu.

Podmínky poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů

Společnost KomAgrartechnik s.r.o. určila odpovědnou osobu: Ing. Csaba Tóth – Aplico Service kontakt: aplico@slovanet.sk jakož i přijala vhodné technické, organizační a personální opatření.

  1. a) Pokud je zpracování osobních údajů založené na souhlasu dotyčné osoby, provozovatel je povinen kdykoliv vědět prokázat, že dotyčná osoba poskytla souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
    b) Pokud provozovatel žádá o souhlas ke zpracování osobních údajů dotyčnou osobu, tento souhlas musí být odlišen od jiných skutečností a musí být vyjádřen jasně a ve srozumitelné a snadno dostupné formě.
    c) Dotyčná osoba má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeném na souhlasu před jeho odvoláním; před poskytnutím souhlasu musí být dotčená osoba o této skutečnosti informována. Dotyčná osoba může souhlas odvolat stejným způsobem jakým souhlas udělila
    d) Při posuzování, zda byl souhlas poskytnut svobodně, se zejména zohlední skutečnost, zda se plnění smlouvy včetně poskytnutí služby podmiňuje souhlasem se zpracováním osobních údajů, který není na plnění této smlouvy nezbytný.
    Společnost KomAgrartechnik s.r.o. určila odpovědnou osobu: Ing. Csaba Tóth – Aplico Service kontakt: aplico@slovanet.sk jakož i přijala vhodné technické, organizační a personální opatření.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

používání cookies

Tato webová stránka používá cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Používáním našich stránek vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky a v prohlížeči je povoleno přijímání souborů cookie, považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookie. Instrukce na změnu cookies najdete v pomoci každého prohlížeče.

Co jsou cookies?
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které mohou být do prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. Smartphone nebo tablet). Soubory cookie se ukládají do složky pro soubory vašeho prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, z níž pocházejí, platnost a hodnotu. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookie a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookie vytvořila. Soubory “cookie”, které používáme, nepoškozují váš počítač.

Proč používáme cookies?
Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit jejich vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah. Na našich stránkách najdete dočasné i trvalé soubory cookie. Dočasné se uchovávají ve vašem zařízení, dokud stránky neopustíte. Trvalé cookies zůstávají na vašem zařízení do uplynutí jejich platnosti nebo do ručního vymazání. Doba, po kterou si informace ponecháváme, závisí na typu souborů cookie. Tím, že používáme soubory cookies, nedochází k porušování zákona o ochraně osobních údajů, jelikož jejich používáním neshromažďujeme osobní údaje, ani je neposkytujeme zprostředkovatelům resp. třetím stranám.

Každý uživatel prohlížením této naší webové stránky souhlasí s jejich používáním a ukládáním do svého prohlížeče. Pokud uživatel nesouhlasí s používáním souborů cookies, naši webovou stránku nenavštěvuje nebo cookies aktivní vymaže nebo zablokuje. Pokud dojde k odmítnutí užívání cookies, naši stránku budete moci nadále navštěvovat, avšak některé funkce nemusí fungovat správně. Soubory cookies se ukládají do počítače uživatele, aby mu umožnily přístup k různým funkcím. Soubory cookies používáme na zvýšení efektivity vašich návštěv na naší webové stránce. Soubory cookies používáme pro účely zapamatování předvoleb prohledávání a to například velikosti textu, upřednostňovaného jazyka, předvoleb barev atd., Což nám umožňuje jednodušší procházení naší stránkou, a shromažďování analytických informací, a to například počtu návštěvníků na naší webové stránce. Cookies nám umožňují lépe shromažďovat informace o používání naší webové stránky. V jejich údajích však v žádném případě neshromažďujeme vaše osobní údaje a informace. Ukládá se pouze jedinečný identifikátor relace, který nám umožňuje znovu načíst profil a předvolby uživatele při další návštěvě webové stránky.

Na našich webových stránkách používáme několik typů cookies: • Nezbytné soubory cookie jsou nezbytně nutné pro základní fungování naší webové stránky. Tyto soubory cookie umožňují navigaci na stránce a používání požadovaných funkcí, například přístup k zabezpečeným oblastem stránky. Bez těchto souborů cookie bychom nemohli poskytovat služby, které umožňují této stránce fungovat. • Soubory cookie výkonu shromažďují anonymní informace o tom, jak uživatelé využívají naši stránku. Z těchto souborů cookie se dozvíme, jak uživatelé reagují na stránku poskytnutím informací o tom, jaké oblasti navštívili, jaký čas na naší stránce strávili, a zda se při tom vyskytly nějaké problémy, například chybové hlášení. Tyto informace nám pomáhají vylepšovat výkonnost naší stránky. • Soubory cookie funkčnosti vylepšují fungování stránky. Tyto soubory cookie si mohou pamatovat například informace jako uživatelské jméno, jazyk nebo preferovanou polohu. Tyto soubory cookie lze používat k poskytování požadovaných služeb, jako jsou sledování videa, komentování blogu nebo interakce se službami třetích stran, jako jsou funkce sociálních médií. Díky zapamatování si vašich voleb může stránka poskytovat vylepšené a osobnější služby.

Změna nastavení
Změnou nastavení ve vašem webovém prohlížeči můžete stanovit, že vám bude nabídnuta možnost, že vás prohlížeč upozorní na to, kdy budou cookies uloženy na váš počítač. Změnou nastavení můžete také určit, že váš prohlížeč nebude přijímat cookies z této webové stránky. Nicméně pokud váš prohlížeč nebude přijímat cookies s této webové stránky, nemusí mít přístup, nebo nebude moci využívat všechny funkce webové stránky. Ohledně užívání cookies, nás můžete kontaktovat elektronicky na naší emailové adrese uvedené na této webové stránce.

Jak kontrolovat soubory cookie?
Nabídka převážné části prohlížečů obsahuje možnosti konfigurace nastavení, např. povolení souborů cookie, prohlížení souborů cookie, zakázání všech nebo vybraných souborů cookie atd.

Další informace o správě souborů cookies můžete najít na této adrese: https://www.aboutcookies.org/